สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การลงรายการระบบสารสนเทศงานบริหาร

การแก้ไขรายการจ่ายจริง หมวดงบดำเนินงาน
1. เลือกหมวดรายจ่าย > กรอกจ่ายจริง>กด "แก้ไขรายการ" 
ประเภทบทความ: