สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์


แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง รายการครุภัณฑ์
งานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
1. จัดทำแผนความต้องการและคำของบประมาณ โดยใช้แบบฟอร์ม แบบเสนอรายการครุภัณฑ์(ป07.)  ควรมีผู้เชี่ยวชาญร่วมในการประมาณการ
2.  ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณตามแผนความต้องการที่วางไว้ 
3.  จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ (Spec) และส่งรายชื่อคณะกรรมการประกอบด้วย
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
4.  ขอรายละเอียดและขอใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการ และจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
5.   งานพัสดุดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
6.   คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาราคากลาง และขออนุมัติราคากลางเพื่อดำเนินการจัดซื้อตามงบประมาณ
     ที่ตั้งไว้
7.   พิจารณาวงเงินงบประมาณ โดยใช้วิธีการคัดเลือก (วงเงินน้อยกว่า 500,000 บาท)
          7.1 งานพัสดุเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า 3 ร้าน  
          7.2 ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคาต่องานพัสดุ
          7.3 งานพัสดุเสนอรายการที่ผู้ประกอบการยื่นมา ให้กับคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาผล
8.   พิจารณาวงเงินงบประมาณ โดยใช้วิธีการระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
      (วงเงินมากกว่า 500,000 บาท)
          8.1 งานพัสดุออกประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการ
          8.2 ผู้ประกอบการยื่นซองเสนอราคาต่องานพัสดุ
          8.3 งานพัสดุเชิญคณะกรรมการเปิดซองเข้าร่วมเปิดซองพร้อมกันเพื่อพิจารณาผลการยื่นซอง
9.   งานพัสดุดำเนินการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
10.  ผู้ประกอบการทำการส่งมอบครุภัณฑ์ภายในระยะเวลาตามข้อตกลงในสัญญา
11.  กรรมการดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์
12.  จัดส่งเอกสารตรวจรับพร้อมรูปครุภัณฑ์เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ
 
 
ประเภทบทความ: