สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Linux

​การ Remote ผ่าน sftp เกิดปัญหา filed connection

การ  Remote ผ่าน sftp filed connection

บางครั้งการ remote เพื่อ get file ผ่านทาง sftp โดยไม่ได้แก้ config ของ openssh ใดๆ เลยโดยมันแจ้งว่า 

subsystem request failed on channel 0
Couldn’t read packet: Connection reset by peer
เพราะโดยปกติ default ของ config sshd_config ใน /etc/ssh/ จะอ้าง paht ของ Subsystem ผิด
ให้เราปรับแก้ config ใน file sshd_conf ปกติจะเป็น
Subsystem      sftp    /usr/libexec/sftp-server
แก้เป็น
Subsystem       sftp    /usr/lib/sftp-server

การดาวน์โหลดไฟล์ ใน linux

กรณีต้องการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทาง Command Line สามารถใช้คำสั่ง wget ได้ โดยใช้รูปแบบดังนี้
# wget http://ftp.drupal.org/files/projects/views-7.x-3.7.tar.gz [enter]
 
 

การคืน RAM ให้กับ Linux

      RAM บน Linux หมด = เขียนลง SWAP คือยังทำงานได้ต่อ  ใน Linux  หลังจาก BOOT เข้า OS แล้ว Linux จะฮวบ RAM ไปเกือบหมด  เพราะ Linux จะบริหารจัดการ RAM ให้หมดเอง ฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยทำใมเวลาเปิด โปรแกรมบน Linux แล้วมันเปิดเร็ว  แล้วกรณีที่ RAM หมดไปจากระบบจริงๆ Linux จะใช้ SWAP แทนครับ  แล้วเวลาสั่ง $free คุณอาจคิดว่า RAM นั้นมันใช้ได้แค่นี้เองหรอ แต่ความจริงแล้ว ก็ใช่ครับ เพราะ Linux ได้คำนวน RAM ที่จะใช้ในแต่ละ Application ไว้แล้ว

ลบ File System ใน Linux แล้วคืนพื้นที่โดยไม่ต้อง Restart เครื่อง

ในกรณีเมื่อเราลบ filesystem ที่เป็น log file หรือ  file ใน /var/log ด้วยวิธีการ rm-rf /var/log/xxxx.log แล้วปรากฏว่าเมือ  show พื้นที่  df -lh พื้นที่ยังคงเหลือเท่าเดิม จำเป็นต้อง restart เครื่องใหม่เพื่อให้พื้นที่ว่างเพิ่มขึ้น   ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าตอนที่ลบไฟล์ ในระบบยังมี process เปิดไฟล์ที่ลบอยู่ (ไฟล์ใน /var/log ส่วนมากจะถูกเปิดโดย process ชื่อ syslog อยู่ตลอดเวลา)

การกำหนด Proxy ให้กับ Ubuntu Server

ในการใช้งาน Server บางครั้ง เราก็ต้องการให้ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่าน Proxy เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการ Caching ข้อมูล และประหยัด Bandwidth ของอินเตอร์เน็ต โดยใน Ubuntu Server นั้นเราสามารถกำหนด Proxy ได้ดังนี้ครับ

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/environment

File: /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"

no_proxy="localhost,127.0.0.0/8,172.16.0.0/12"