สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การตั้งค่า date time zones บน linux debian

ผมเจอปัญหาเรื่อง Server เวลาไม่ตรงเลยจำเป็นต้องตั้งเวลาใหม่
ใช้คำสั่งตรวจสอบ 
gapps-edu:~# date
Fri Mar 25 13:44:41 ICT 2016

หรือ 
gapps-edu:~# date -u
Fri Mar 25 06:45:55 UTC 2016

เมือดูแล้วไม่ตรงกับเวลาจริง ทำการลบค่า Timezone เดิมก่อน 
gapps-edu:~# rm -rf /etc/localtime
จากนั้นตั้งค่า timezone ใหม่
gapps-edu:~#ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Bangkok /etc/localtime
 จากนั้นใช้คำสั่งตรวจสอบใหม่
gapps-edu:~# date
Fri Mar 25 13:44:41 ICT 2016
gapps-edu:~# date -u
Fri Mar 25 06:45:55 UTC 2016

เราสามารตั้งค่าเวลาเองด้วยคำสั่ง
gapps-edu:~#date -s "25 Mar 2016 12:00:00"

หรือ เราสามารถตั้ง Timezine ได้อีกวิธีโดยใช้คำสัง
gapps-edu:~#kg-reconfigure tzdata

แล้วทำการเลือก Timezone ที่ถูกต้องเหมือนที่ตอนที่ติดตั้ง


ที่มา url: http://unix.stackexchange.com/questions/110522/timezone-setting-in-linux