สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

MySQL

กำหนด max_connections ใน mysql ชั่วคราว

 
  • รีโมทเข้า Server เพื่อจะเพิ่ม max_connections ของ mysql เพื่อรองรับการใช้งาน mysql
  1. root@web:~#   mysql -u root -p
  2. mysql> show variables like "max_connections"; (ไว้สำหรับดูค่าของ max_connections mysql เดิม )
  3. mysql> set global max_connections = xxx; (xxx คือค่าจำนวนของ max_connection ที่ต้องการ)

การติดตั้ง Central Log ด้วย rsyslog , mysql, php

Install RSyslog+MySQL เพื่อจำ

ขั้นตอนการติดตั้งและตั้งค่า  RSyslog+MySQL+ PHP
 
1.ติดตั้งโปรแกรม RSyslog+MySQL 
ขั้นตอนที่1
ทำการติดตั้งโปรแกรม
aptitude install apache php mysql php-mysql mysql-server wget rsyslog rsyslog-mysql php-gd
 
ขั้นตอนที่ 2
ทำการตั้งค่า Mysql
-By default the MySQL root database user is blank so for security we should set it now:
# mysqladmin -u root password YourNewPassword //ตั้ง password ให้กับ user root ใหม่

เปลี่ยนรหัสผ่าน root MySQL Server สำหรับ Linux

เปิด terminal หรือ โปรแกรม putty remote เข้า server 
1. หยุด Service MySQL Server 

/etc/init.d/mysql stop   หรือ sudo /etc/init.d/mysql stop

2.Start the mysqld configuration

mysqld --skip-grant-tables &  หรือ  sudo mysqld --skip-grant-tables &

3.เปิด terminal อีก tap  Login to MySQL as root

mysql -u root mysql

การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin

การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin
โดยปกติถ้าเรา import file database ผ่านทาง phpmyadmin โดย default จะได้สูงสุด 2M เราสามารถเพิ่มขนาดของการ upload 
ได้โดยการเข้าไปแก้ไขที่ file php.ini
ที่  /etc/php5/apache2/php.ini แล้วปรับค่าที่  
post_max_size = 32M
และ upload_max_filesize = 32M
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize

การติดตั้ง Web Server Mysql phpmyadmin บน Debian & Ubuntu

 
     การติดตั้ง Web Server บน Debian & Ubuntu ก็ไม่ยากเช่นกัน  แต่วิธีการติดตั้ง Package จะไม่เหมืนกัน  Red Hat ใช้ rpm Debian Ubuntu ใช้ apt-get /dpkg   Red Hat ใช้ system-config-packages Debian Ubuntu ใช้ synaptic  เพราะฉะนั้นในการติดตั้ง Web server บน Debian หรือ Ubuntu ก็ทำได้ 2 แบบคือ   แบบกราฟิก และ แบบใช้คำสั่ง การใช้คำสั่ง แต่จะแนะนำแบบการใช้คำสั่งดีกว่าแบบกราฟิกไม่ยากอยู่แล้ว

View+Mysql

 View ใน MySQL  เปรียบเสมือน Table จำลอง
View เป็นการสร้างขึ้นเพื่อให้เห็นเฉพาะมุมมองของข้อมูลที่ ต้องการ ใช้งาน ซึ่งข้อมูลอาจมาจาก ตาราง 1 ตาราง หรือ มาจากการ join กันของหลายตารางก็ได้ โดยส่วนใหญ่