สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

กำหนด max_connections ใน mysql ชั่วคราว

 
  • รีโมทเข้า Server เพื่อจะเพิ่ม max_connections ของ mysql เพื่อรองรับการใช้งาน mysql
  1. root@web:~#   mysql -u root -p
  2. mysql> show variables like "max_connections"; (ไว้สำหรับดูค่าของ max_connections mysql เดิม )
  3. mysql> set global max_connections = xxx; (xxx คือค่าจำนวนของ max_connection ที่ต้องการ)
  4. mysql> exit; (ออกจาก mysql)
 
ประเภทบทความ: