สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office of Academic Resources and Information Technology

การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin

การเพิ่มขนาด file ในการ import database ผ่านทาง phpmyadmin
โดยปกติถ้าเรา import file database ผ่านทาง phpmyadmin โดย default จะได้สูงสุด 2M เราสามารถเพิ่มขนาดของการ upload 
ได้โดยการเข้าไปแก้ไขที่ file php.ini
ที่  /etc/php5/apache2/php.ini แล้วปรับค่าที่  
post_max_size = 32M
และ upload_max_filesize = 32M
; Maximum allowed size for uploaded files.
; http://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 32M

; is disabled through enable_post_data_reading.
; http://php.net/post-max-size
post_max_size = 32M
ซึ่งขนาดสูงสุดใช้ได้ คือ 50M
ในการนี้เราควรเพิ่มเวลาในการ max_execution_time ไปด้วยเพื่อเพิ่มเวลาในการทำงาน