สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ นักศึกษาและ บุคลากร มทร.ศรีวิชัย ร่วมตอบ "แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย "