สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ MOS Olympic Thailand Competition 2020 และ กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านกราฟิกดีไซน์ Thailand Design Creator Competition 2020


กิจกรรมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  MOS Olympic Thailand Competition 2020

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง  15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office version 2016 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.aritcompetition.com
2. ชำระค่าธรรมเนียม โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ 
3. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐาน พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ ที่ต้องการออกใบเสร็จมาที่ อีเมล chutinthorns@ar.co.th
4. ผู้สมัคร หรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า 7 วันก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม

ระยะเวลารับสมัคร
• รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 28 กุมภาพันธ์ 2563
• รอบระดับประเทศ รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563

ช่องทางการรับสมัคร
ผ่านเว็บไซต์  https://aritcompetition.com/mos/

กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านกราฟิกดีไซน์  Thailand Design Creator Competition 2020

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช,ปวส. หรือปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี  โดยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
3. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในกิจกรรมนี้ ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2563 ได้

ระยะเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563

ช่องทางการรับสมัคร
ผ่านเว็บไซต์ https://aritcompetition.com/tdcc/