สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การดาวน์โหลดไฟล์ ใน linux

กรณีต้องการดาวน์โหลดไฟล์ผ่านทาง Command Line สามารถใช้คำสั่ง wget ได้ โดยใช้รูปแบบดังนี้
# wget http://ftp.drupal.org/files/projects/views-7.x-3.7.tar.gz [enter]