สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานห้องสมุด

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ
๑.เข้าสู่ระบบข้อมูล Walai AutoLib ไปที่ รายงาน เลือก รายงานการยืม-คืน


๒.เลือก กำหนดช่วงเวลา


๓.เลือก วันที่ ที่ต้องการเช่น 16 สค.62 – 16 สค.62 คลิ๊กที่ ระบุ เลือก สงขลา

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย

การซ่อมบำรุงหนังสือแบบง่าย 


หนังสือมีบทบาทในการบันทึกความรู้ต่างๆที่มนุษย์เรียนรู้และเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิชาการ ความบันเทิง วัฒนธรรม ไปสู่บุคคลทั่วไป เป็นการพัฒนามนุษย์และสังคม ตลอดจนสามารถสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของมวลมนุษยชาติและเสริมความปรารถนาสันติภาพให้เกิดในใจคน