สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

งานบริการห้องสมุด

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ

ขั้นตอนการรายงานค่าปรับ
๑.เข้าสู่ระบบข้อมูล Walai AutoLib ไปที่ รายงาน เลือก รายงานการยืม-คืน


๒.เลือก กำหนดช่วงเวลา


๓.เลือก วันที่ ที่ต้องการเช่น 16 สค.62 – 16 สค.62 คลิ๊กที่ ระบุ เลือก สงขลา