สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การกำหนด Proxy ให้กับ Ubuntu Server

ในการใช้งาน Server บางครั้ง เราก็ต้องการให้ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่าน Proxy เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการ Caching ข้อมูล และประหยัด Bandwidth ของอินเตอร์เน็ต โดยใน Ubuntu Server นั้นเราสามารถกำหนด Proxy ได้ดังนี้ครับ

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/environment

File: /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"

no_proxy="localhost,127.0.0.0/8,172.16.0.0/12"
NO_PROXY="localhost,127.0.0.0/8,172.16.0.0/12"

http_proxy="http://10.10.10.10:8889"
HTTP_PROXY="http://10.10.10.10:8889"

https_proxy="http://10.10.10.10:8889"
HTTPS_PROXY="http://10.10.10.10:8889"

โดยในส่วนสีแดงคือส่วนที่เราเพิ่มเข้าไปครับ ในส่วนของ no_proxy จะหมายถึงในรายการ ip เหล่านั้นจะไม่ผ่าน Proxy ครับ และในส่วนของ http_proxy และ https_proxy จะเป็น ip และ port ของตัว Proxy นั่นเองครับ จากนั้นก็ reboot ใหม่ ก็เป็นอันจบพิธีครับ :)