อรรถพล คงหวาน's blog

การเพิ่มขีดจำกัดในการเปิด Socket Connection ใน Ubuntu

อรรถพล คงหวาน's picture
ผมได้พัฒนาระบบตัวหนึ่ง ซึ่งจะต้องรองรับการเปิด Socket จำนวนมาก แล้วก็เจอปัญหาว่า error: [Errno 24] Too many open files เนื่องจากระบบได้จำกัดจำนวนการเปิดไฟล์จำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงการเปิด Socket ด้วยครับ ดังตัวอย่างนี้ครับ
ERROR:tornado.application:Exception in I/O handler for fd 4
Traceback (most recent call last):
  File "/home/rmutsv/wpad/tornado/ioloop.py", line 672, in start
  File "/home/rmutsv/wpad/tornado/stack_context.py", line 331, in wrapped
  File "/home/rmutsv/wpad/tornado/stack_context.py", line 302, in wrapped

การสร้าง Self-Signed SSL Certificate สำหรับการทดลองหรือใช้ภายในองค์กร

อรรถพล คงหวาน's picture
การพัฒนาระบบเวบแอปพลิเคชั่นที่ผ่านโปรโตคอล http นั้น ข้อมูลที่วิ่งในระบบจะไม่ถูกเข้ารหัส ทำให้อาจเกิดการดักจับข้อมูลหรืออื่น ๆ ซึ่งสร้างความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อความปลอดภัย เราควรให้เวบแอปพลิเคชั่นของเรา วิ่งบนโปรโตคอล https ซึ่งมีการเข้ารหัสข้อมูล และเราต้องใช้ SSL Certificate โดยต้องเสียตังให้กับองค์กรที่รับรองการออก SSL Certificate เหล่านี้ให้กับเรา แต่ถ้าเราอยากจะสร้าง SSL Certificate ของเราเอง เพื่อทดลองหรือใช้ภายในองค์กร เราก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ในระบบ Ubuntu ด้วยคำสั่ง openssl ง่าย ๆ ดังนี้ครับ

การกำหนด Proxy ให้กับ Ubuntu Server

อรรถพล คงหวาน's picture
ในการใช้งาน Server บางครั้ง เราก็ต้องการให้ดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ โดยผ่าน Proxy เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการ Caching ข้อมูล และประหยัด Bandwidth ของอินเตอร์เน็ต โดยใน Ubuntu Server นั้นเราสามารถกำหนด Proxy ได้ดังนี้ครับ

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/environment

File: /etc/environment
PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games"

no_proxy="localhost,127.0.0.0/8,172.16.0.0/12"

การแก้ไขให้ Ubuntu Server กลับมาใช้ระบบเครือข่ายได้ หลังจากเปลี่ยน Network Card

อรรถพล คงหวาน's picture
  ผมได้ลงระบบ Ubuntu Server ในระบบ KVM แล้วได้มีการเปลี่ยนค่า Mac Address เพื่อความสะดวกบางประการ ซึ่งเปรียบเสมือนการเปลี่ยน Network Card ทำให้เมื่อบูตระบบแล้ว ตัว Ubuntu Server อาจจะไม่เห็นหรือใช้งาน Network Card นั้นไม่ได้ แต่เรามีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

File: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
Subscribe to RSS - อรรถพล คงหวาน's blog