สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

​การ Remote ผ่าน sftp เกิดปัญหา filed connection

การ  Remote ผ่าน sftp filed connection

บางครั้งการ remote เพื่อ get file ผ่านทาง sftp โดยไม่ได้แก้ config ของ openssh ใดๆ เลยโดยมันแจ้งว่า 

subsystem request failed on channel 0
Couldn’t read packet: Connection reset by peer
เพราะโดยปกติ default ของ config sshd_config ใน /etc/ssh/ จะอ้าง paht ของ Subsystem ผิด
ให้เราปรับแก้ config ใน file sshd_conf ปกติจะเป็น
Subsystem      sftp    /usr/libexec/sftp-server
แก้เป็น
Subsystem       sftp    /usr/lib/sftp-server
หรือใน Linux บางรุ่นแก้เป็น
Subsystem sftp internal-sftp

ที่มา url : http://forums.opensuse.org/showthread.php/411250-SFTP-Client-error
 และ http://www.cirgan.net/sftp-subsystem-request-failed-on-channel-x/