สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Templates Bind9 Stats บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- Cacti 0.8.8b

1. ปรับแต่งเครื่องติดตั้ง Bind9 
- แก้ไขไฟล์ /etc/bind/named.conf.options
options {
...
..
.
zone-statistics yes;
statistics-file "/var/cache/bind/named.stats";
..
..
};

-  แก้ไขไฟล์ /etc/snmp/snmpd.conf ดังนี้
rocommunity public  localhost
extend .1.3.6.1.4.1.18689.0.1 dnscache-stats /usr/local/bin/runstats.sh

- แก้ไขไฟล์ /etc/crontab
*/5 * * * * root /bin/sh /usr/local/bin/getbind.sh > /dev/null 2>&1

- โหลดไฟล์สคริปสำหรับดูข้อมูล Stats ของ Bind9 ที่ https://www.dropbox.com/s/bngwfhc2d7hdl4x/bind9.tar.gz
cd /tmp
wget https://www.dropbox.com/s/bngwfhc2d7hdl4x/bind9.tar.gz
tar -zxvf bind9.tar.gz
cp bind9/dnsstats.pl /usr/local/bin
cp bind9/getbind.sh /usr/local/bin
cp bind9/runstats.sh /usr/local/bin

service bind9 restart
service snmpd restart
service cron restart

ทดสอบการดึงค่า bind9 ด้วยคำสั่ง

sh /usr/local/bin/getbind.sh
sh /usr/local/bin/runstats.sh

ผลการทดสอบจะได้ค่าประมาณนี้

a:11363 a6:0 aaaa:1150 any:0 cname:0 mx:0 naptr:0 ns:485 ptr:654 soa:7 spf:0 srv:4 txt:10 rsnx:80 rsfail:32 rserr:0 rsipv4qs:7721 rsipv4rr:6967 rsmismatch:0 rsqr:993 rsqt:754 rsrtt10:381 rsrtt100500:756 rsrtt10100:5757 rsrtt1600:6 rsrtt500800:40 rsrtt8001600:27 sockopen:7726 sockclosed:7724 sockbf: consest:7721 recverr:0


2. ปรับแต่งเครื่องติดตั้ง cacti
- โหลดไฟล์สคริป Templates Bind9 
cd /tmp
wget https://www.dropbox.com/s/bngwfhc2d7hdl4x/bind9.tar.gz
tar -zxvf bind9.tar.gz

cp bind9/bind-stats.sh /usr/share/cacti/site/scripts

ทดสอบ script ให้เรียบร้อยการ ด้วยคำสั่ง
sh /usr/share/cacti/site/scripts/bind-stats.sh <hostname> <community>

จะได้ผลเช่นเดี่ยวกันกับบนเครื่องที่ติดตั้ง bind9

a:11363 a6:0 aaaa:1150 any:0 cname:0 mx:0 naptr:0 ns:485 ptr:654 soa:7 spf:0 srv:4 txt:10 rsnx:80 rsfail:32 rserr:0 rsipv4qs:7721 rsipv4rr:6967 rsmismatch:0 rsqr:993 rsqt:754 rsrtt10:381 rsrtt100500:756 rsrtt10100:5757 rsrtt1600:6 rsrtt500800:40 rsrtt8001600:27 sockopen:7726 sockclosed:7724 sockbf: consest:7721 recverr:0

3. ไปยังเมนู Import Templates แล้วเลือกไฟล์ cacti_host_template_bind9.xml
4. ทดสอบเครื่องให้บริการ DNS โดยใช้ Templates Bind95. กราฟแสดงผลการทดสอบReferent :http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7261.0