สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สร้างกราฟ Cisco AP Association Clients 2.4 GHz และ 5GHz บน Cacti

- ทดสอบบน Ubuntu 14.04 LTS
- MySQL-Server, Apache2, PHP5, phpMyAdmin
- Cacti 0.8.8b
- ทดสอบบน Cisco AP AIR-AP1142N 

- ตรวจสอบจำนวนการใช้งานของ Clients 2.4 GHz และ 5GHz
- เพื่อวิเคราะการทำงาน Clients Overload ของอุปกรณ์ Wireless (AP 1142n max full load 30 Clients)

ลำดับขั้นตอน
1. สร้างและทดสอบเขียน script php
2. สร้าง data input
3. สร้าง data template
4. สร้าง graph template
5. เพิ่ม graph template ให้ device

1. สร้างและทดสอบเขียน script php
- ทดสอบ snmpwalk แสดงค่า Association Clients

snmpwalk -v 1 -c cacti 172.26.0.235 .1.3.6.1.4.1.9.9.273.1.1.2.1.1

iso.3.6.1.4.1.9.9.273.1.1.2.1.1.1 = Gauge32: 4  # Radio0 2.4 GHz
iso.3.6.1.4.1.9.9.273.1.1.2.1.1.2 = Gauge32: 2  # Radio1 5 GHz

- สร้างไฟล์ /usr/share/cacti/site/scripts/cisco_ap.php โดยมีข้อความดังนี้ 

<?php
$host = $argv[1];
$community = $argv[2];
$result = snmpwalk($host,$community,'.1.3.6.1.4.1.9.9.273.1.1.2.1.1');
$result = str_replace('Gauge32: ',"",$result);
$output = "";
$total = 0;
foreach($result as $index => $value)
{
$output .= "radio$index:$value ";
$total = $total+$value;
}
echo trim($output)." total:$total";
?>


- ทดสอบการทำงานของ script 
#cd /usr/share/cacti/site/scripts

- รูปแบบของคำสั่ง php cisco_ap.php  [ip] [community_string]
#php cisco_ap.php  172.26.0.235 cacti
radio0:4 radio1:2

- รูปแบบของ output จะเป็นลักษณะ output_name:value และแยกด้วยช่องว่าง
- ดังนั้นการสร้าง สร้าง data template และ graph template ต้องกำหนดให้สอดคล้องกับจำนวน radio ของ ap


2. สร้าง data input
- เข้าไปที่เมนู Data Input Methods --> Add- กำหนดค่าของ data input ดังตัวอย่าง php <path_cacti>/scripts/cisco_ap.php <host> <community>- เพิ่ม input ให้สอดคล้องกับ script

- เพิ่ม output กำหนดค่าของ Field [Output] ให้สอดคล้องกับ script 


3. สร้าง data template
- เลือก Data Input Method ให้ตรงกับที่สร้างไว้ และป้อนข้อมูลดังตัวอย่าง โดยสร้าง Data Source Item ของ radio0 ด้วย
- สร้าง Data Source Item ของ radio0 radio1 total ให้ครบตามจำนวน radio ของ ap


4. สร้าง graph template
- สร้างชื่อกราฟดังตัวอย่าง แล้วกด create
- เพิ่มข้อมูล Graph Template Items ดังภาพ
- กำหนดค่า Item ของ radio0 ให้แสดงข้อมูลของ Line(แยกด้วยสี), Current, Average, Max ตามลำดับ ดังตัวอย่าง


- สร้างกราฟของ radio1 และ total ให้ครบ
5. เพิ่ม graph template ให้ device Cisco1142- Add Graph Template ให้กับ device- ไปยังเมนู Create Graphs for this Host เพื่อสร้างกราฟ และเลือก CiscoRadioAssociation-Template ดังภาพ 
- ตัวอย่างภาพแสดงกราฟของ Association Clients 2.4 GHz และ 5GHzReferent :http://www.phuketadmin.org/index.php?topic=7253.msg7256#msg7256