สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ตั้งค่า nagiosql ให้ทำการส่ง email เมื่อมีการ alarm ของอุปกรณ์

ผมได้ลองติดตั้ง nagios เพื่อ network monitor ใหม่ โดยใช้ nagiosql เป็น  tool ในการตั้งเพื่อใช้ในการส่ง email เตือนในกรณีที่อุปกรณ์เกิด alarm
เมือเราทำการติดตั้ง nagios, nagiosql และทำการตั้งค่าเบื้องต้นเรียบร้อบแล้ว (จะเขียนบทความอีกครั้ง) เราทำการ Install  postfix บน linux เพื่อใช้ส่ง email
#aptitude install postfix

ทำการตั้งค่าตามรูปจากนั้นให้ทำการตั้งค่าบน nagiosql เริ่มต้นที่สร้าง Contact data  ในส่วนของ Alarming 

ตั้งชื่อ Contact name ใส่่ค่า email ที่ต้องการรับข้อมูล แล้วเลือก on Host notif. enable

แล้วทำการบันทึก
จากนั้นทำการ config ที่ host ไปที่ Supervision --> host


เลือก host ที่เราต้องการให้ส่ง email เมื่อเกิด Alarm กับอุปกรณ์ตัวนั้น แล้วเลือก Alarm settings

ในส่วนของ contacts ให้เลือก contact name ที่เราตั้งค่าไว้ ในที่นี้ ชื่อ nagiosadmin ก็ที่การ Seiected

เลือก Save แล้วทำการบันทึก 
แล้วทำการ restart service อีกครั้งผ่านทาง nagiosql ก็ได้ครับ

ที่มา URL : http://sysadmin.psu.ac.th/2014/07/23/nagios-ubuntu1404/