สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

server

การติดตั้ง VPN Server บน linux debian

การติดตั้ง VPN Server บน  linux debian 
แนะนำการติดตั้ง vnp Server ที่สะดวกด้วย softether 
เมือเราเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วให้ทำการ Update packget ก่อนด้วยคำสั่ง 
  aptitude update
  aptitude upgrade
  aptitude install 

จากนั้นทำการ download ไปเก็บไว้ /usr/local โปรแกรม SoftEther ด้วยคำสั่ง
  cd /usr/local

การ config virtual host ของ apache บน ubuntu server 14.04

โดยปกติเมือเราติดตั้ง apache2 แล้วบน ubuntu version เก่า(ไม่แน่ใจเก่าถึง verson) เราสามารถสร้าง config file virtual host ใน site-avalable ด้วย
นานสกุลอะไรก็ได้ แต่ถ้าเป็น ubuntu version นี้จำเป็นต้องแก้ file config ของ apache ก่อนจะอยุ่ใน
/etc/apache2/ ชื่อ file apache2.conf
ด้วยคำสั่ง
root@eng:~# vi /etc/apache2/apache2.conf
ทำการแก้ไขในส่วน# Include the virtual host configurations: ให้ใส่ # หน้าบรรทัดเดิม(เพื่อเก็บ config เดิมไว้ก่อน) แล้วเพิ่มบรรทัดใหม่ที่  ตามรูป

การยกเว้นการจ่าย IP DHCP (ip อัตโนมัติ) ให้กำระบบ chilli hotspot

การยกเว้นการจ่าย IP DHCP (ip อัตโนมัติ) ให้กำระบบ chilli hotspot
โดย default ของระบบ chilli spot การจ่าย ip address จะเป็น auto dhcp ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขแรกเลยซึ้งในระบบเราอาจจะต้องการยกเว้นเพื่อต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์
บางตัวที่ต้องการ Fix IP address เพื่อการใช้งานซึ่งเราสามารถทำได้โดยการแก้ไข config file ชื่อว่า local.conf ใน /etc/chilli ดังนี้
dynip 172.16.12.0/24
dhcpstart = 51 --> IP address เริ่มต้นที่จะจ่าย
dhcpend = 250 ---> IP address สุดท้ายที่จะจ่าย