สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ email จาก hotmail เข้ามาใน inbox ของ gmail

เรามีรายชื่อผู้ติดต่อ email ของ hotmail แล้วเราต้องการติดต่อรายชื่อเหล่านี้ใน email ของgmail ด้วยซึ่งอาจมีจำนวนมากเราไม่อยากพิมพ์รายชื่อใหม่ทีละคน เราสามารถนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ email จาก hotmail ไปไว้ใน email ของ gmail ได้ โดยการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อวิธีการดังนี้
login เข้าสู่ระบบ email hotmail

แล้วเลือกที่  แล้วเลือก People 

แล้วทำการเลือกรายชื่อที่เราต้องการนำออกไปไว้ที่อื่น  

จากนั้นเลือกเมนู Manage แล้วเลือก Export

แล้วทำการ Save File รายชื่อที่เรานำออก

เมื่อเราได้ File รายชื่อเรียบร้อยแล้วมาถึงการนำรายชื่อเข้า gmail
เราทำการเข้าระบบ email ของ gmail แล้วไปที่จดหมาย แล้วเลือก "ที่อยู่ติดต่อ"

ไปที่ เพิ่มเติม แล้วเลือกที่ "นำเข้า "

ทำการเลือก file รายชื่อที่เรา Save ไว้ โดยไปที่ "เลือกไฟล์" แล้วทำการเลือกไฟล์เพื่อนำเข้า

จากนั้นเลือกนำเข้า รายชื่อผู้ติดต่อของ email จาก hotmail ก็จะถูกนำเข้าสู่ email ของ  gmail เป็นที่เรียบร้อย