สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

network ขึ้นเครื่องหมายตกใจ สีเหลือง(ภาค2)

แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย ขึ้นเครื่องหมายตกใจ! โดยเฉพาะที่เป็นบ่อย บน Windows 7

- ไปที่ Start 
- พิมพ์ msconfig กดปุ่ม enter
- คลิกเลือกที่ tab Services
- หน้า Service ที่ชื่อว่า ##Id_String1.6844f930_1628_4223_b5cc_5bb94b879762## 
เอาเครื่องหมายถูกออก
- คลิก OK
- Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่

ดังตัวอย่าง