สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Debian : Repository

 Repository แปลให้เข้าใจง่ายก็คือ แหล่งที่เก็บ package ต่างๆ เพื่อใช้สำหรับติดตั้งโปรแกรมให้ครบตามที่เราต้องการ
     หลายๆท่าน เคยกำหนด Debian Repository แต่บางท่านอาจไม่เคยทราบว่า องค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายกันอย่างไรบ้าง วันนี้มาทำความเข้าใจกัน....
โดยกำหนดไว้ที่ /etc/apt/sources.list 

ตัวอย่างรูปแบบ
deb ftp://ftp.debianclub.org/debian/ lenny main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.debianclub.org/debian/ lenny main contrib non-free


แต่ละส่วนจะมีความหมายดังต่อไปนี้
deb บ่งบอกว่า แพกเกจที่เป็น binary 
deb-src ระบุแพจเกจที่เป็น source code 
ftp://ftp.debianclub.org/debian/ เป็นชื่อ Debian mirror 
lenny เป็นชื่อ Code name ของ Debian เวอร์ชันต่างๆ โดยรุ่นที่ Release ปัจจุบันคือ lenny
main contrib non-free แยกออกเป็นส่วนๆ ดังต่อไปนี้
  • main คือแพกเกจหลักของ debian ประกอบไปด้วยโอเพนซอร์สล้วน ๆ และไม่ต้องอาศัยแพกเกจจาก non-free เลย
  • contrib เป็นที่รวมของแพกเกจที่ตัวของมันเองโอเพนซอร์ส แต่ต้องอาศัยแพกเกจใน non-free
  • non-free คือส่วนเสริม เป็นที่รวมของแพกเกจที่ไม่เป็นโอเพนซอร์สล้วน ๆ แต่สามารถแจกจ่ายได้ (หรือ บางครั้งติดเครื่องหมายการค้า)