สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

ตอนที่3 องค์ประกอบพื้นฐานของ Radius Server ?


องค์ประกอบพืนฐานของ RADIUS server 
วันนี้เราจะมาพูดคุยองค์ประกอบพื้นฐานของ Radius Server 
ว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้
1.Access Clients คือ อุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้ติดต่อระบบเพื่อขอบริการ
2.Network Access Servers (NAS) คือ อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ติดต่อระหวาง Access Clients และ ่
RADIUS server
          NAS จะทําหน้าที่เป็น Client เชื่อมต่อกบ RADIUS server จัดการข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ กาหนดสิทธิ์ ของ Access Clients
ซึ่งจําเป็นต้องมีการส่งผาน Username และ Password จาก Access Clients มายังNAS ,NAS จะส่งข้อมูลที่จําเป็นไปที่ RADIUS server เพื่อขอตรวจสอบสิทธิ์ (Request
Authentication)
3.RADIUS server ทําการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้ข้อมูลที่ NAS ส่งมา (Access-Request) กับข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูล  เช่น MS SQL Server
หากข้อมูลถูกต้อง RADIUS server จะส่งผล ให้ผ่าน (AccessAccept)หรือ ไม่ผ่าน (Access-Reject) เพื่อเข้าใช้งานระบบต่อไป