สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

Radius Server

ตอนที่3 องค์ประกอบพื้นฐานของ Radius Server ?


องค์ประกอบพืนฐานของ RADIUS server 
วันนี้เราจะมาพูดคุยองค์ประกอบพื้นฐานของ Radius Server 
ว่ามีกระบวนการทำงานอย่างไร โดยทั่วไปประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้
1.Access Clients คือ อุปกรณ์ที่ผู้ใช้งานใช้ติดต่อระบบเพื่อขอบริการ
2.Network Access Servers (NAS) คือ อุปกรณ์ที่ทําหน้าที่ติดต่อระหวาง Access Clients และ ่
RADIUS server