สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ตอนที่2 ทำความรู้จัก Radius Server ?


จากตอนที่ 1 เราได้พูดคุยและทำความรู้จักเกี่ยวกับ Radius Server กันบ้างแล้ว วันนี้เรามาดูผังการทำงานของระบบกัน ดังภาพด้านล่าง

center

หลักการทำงานจากภาพสามารถสรุปได้ดังนี้

หมายเลข 1   เมื่อผู้ใช้ทำการเข้าระบบ โดยปกติจะป้อนบัญชีผู้ใช้ (Account) รหัสผ่าน (Password) เพื่อทำการพิสูจน์ตัวจริง
หมายเลข 2   Authentication Gateway (Coova Chilli) จะส่งข้อมูลผู้ใช้ ชื่อและรหัสผ่านให้กับเครื่องแม่ข่าย RADIUS               
หมายเลข 3-4 เครื่องแม่ข่าย RADIUS ค้นหาชื่อและรหัสผ่านจากฐานข้อมูล
หมายเลข 5   เครื่องแม่ข่าย RADIUS แจ้ง Authentication Gateway ถึงข้อมูลที่ได้ทำการตรวจสอบ
หมายเลข 6-7 Authentication Gateway บอกผู้ใช้ให้ทราบว่า หากข้อมูลถูกต้องจะอนุญาตให้ใช้
                ระบบได้ หากไม่มีข้อมูลก็ให้ผู้ใช้ลงทะเบียนใหม่
 
หมายเหตุ ในการใช้งานระบบเครือข่าย จะประกอบด้วยระบบหลักๆ อยู่ 5 ส่วน คือ User, Coova Chilli, RADIUS, เครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server), Web Admin ซึ่งแต่ละระบบนั้นสามารถทำการติดตั้งระบบแบบแยกเครื่องแม่ข่าย หรืออาจจะรวมไว้บนเครื่องแม่ข่าย
ตัวเดียวกันก็ได้