สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Radius

ตอนที่2 ทำความรู้จัก Radius Server ?


จากตอนที่ 1 เราได้พูดคุยและทำความรู้จักเกี่ยวกับ Radius Server กันบ้างแล้ว วันนี้เรามาดูผังการทำงานของระบบกัน ดังภาพด้านล่าง

center

หลักการทำงานจากภาพสามารถสรุปได้ดังนี้

หมายเลข 1   เมื่อผู้ใช้ทำการเข้าระบบ โดยปกติจะป้อนบัญชีผู้ใช้ (Account) รหัสผ่าน (Password) เพื่อทำการพิสูจน์ตัวจริง

ตอนที่1 ทำความรู้จัก Radius Server ?

[หลายท่านคงรู้จักมักจี กับระบบนี้ สำหรับท่านที่พึ่งศึกษา เรามาทำความเข้าใจกันแบบง่ายๆ....]

RADIUS เป็นคำย่อของ Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
คือ client/server security protocol ที่รวบรวม account ของ users ให้อยู่เพียงที่เดียว เพื่อง่ายต่อการบริหาร และการตรวจสอบก่อนใช้ระบบเครือข่าย

RADIUS server  จะใช้โปรแกรม freeradius เป็นตัวจัดการเรื่องการพิสูจน์ตัวตน  มีหน้าที่หลัก 3 อย่างคือ
- การตรวจสอบ Username และ Password :(Authentication)

ติดตั้ง Radius Server แบบใช้ฐานข้อมูล MySql

1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง sudo apt-get install freeradius freeradius-utils freeradius-mysql

  2. ทดสอบการทำงานของ radius สามารถทำงานได้หรือไม่ โดยแก้ไขไฟล์ /etc/freeradius/users และเพิ่มท้ายไฟล์ดังนี้

    "testradius"  Cleartext-Password:="hello"
                        Reply-Message="Hello,%{User-Name}"


  3. สั่งให้ freeradius ทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง service freeradius restart