สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

หนังสือ

การแบ่งตัดกระดาษแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับงานซ่อมหนังสือ

        การแบ่งตัดกระดาษแข็งเพื่อประโยชน์สูงสุด
สำหรับงานซ่อมหนังสือ