สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

บริการยืม-คืน

" Book Delivery Service" ขั้นตอนและวิธีการ การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต

บริการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุดวิทยาเขต
 Book Delivery Service

  
วัตถุประสงค์