สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Error Code 0xC004F035 Activate Windows ผ่าน KMS Server ไม่ได้

 
รหัสข้อผิดพลาด  0xC004F035  
 
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด  รหัสข้อผิดพลาดระบุว่า "บริการการป้องกันซอฟต์แวร์ได้รายงานว่าไม่สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยหมายเลขผลิตภัณฑ์การอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นจำนวนมากได้..." ข้อความข้อผิดพลาดถูกต้อง แต่ไม่ชัดเจน ข้อผิดพลาดนี้บ่งชี้ว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีเครื่องหมาย Windows ใน BIOS ที่ให้ไว้บนระบบ OEM เพื่อบ่งบอกว่าคอมพิวเตอร์ที่จัดส่งเป็น Windows รุ่นที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับการเปิดใช้งานไคลเอ็นต์ KMS ข้อผิดพลาด: Volume License Key ไม่ถูกต้อง ในการเปิดใช้งาน คุณต้องเปลี่ยนหมายเลขผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นรหัสเปิดใช้งานการติดตั้งจำนวนมาก (MAK) หรือรหัสผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายปลีกที่ถูกต้อง คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการปรับรุ่นของ Volume license Windows 7 หรือใบอนุญาตให้ใช้งานเต็มรูปแบบสำหรับ Windows 7 จากแหล่งจำหน่ายปลีก การติดตั้งนอกเหนือจากนี้ของซอฟต์แวร์นี้เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงของคุณและกฎหมายลิขสิทธิ์ที่มีผลบังคับใช้
 
สาเหตุที่เป็นไปได้  Windows 7 รุ่นการใช้งานจำนวนมากจะได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการปรับรุ่นเท่านั้น ระบบไม่สนับสนุนการติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ใช้งานแบบหลายเครื่องในคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ
 
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft รุ่นที่ผ่านการตรวจคุณสมบัติ จากนั้นเปิดใช้งานโดยใช้ MAK
 
ที่มา : http://support.microsoft.com/kb/938450/th