สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การแก้ไขให้ Ubuntu Server กลับมาใช้ระบบเครือข่ายได้ หลังจากเปลี่ยน Network Card

  ผมได้ลงระบบ Ubuntu Server ในระบบ KVM แล้วได้มีการเปลี่ยนค่า Mac Address เพื่อความสะดวกบางประการ ซึ่งเปรียบเสมือนการเปลี่ยน Network Card ทำให้เมื่อบูตระบบแล้ว ตัว Ubuntu Server อาจจะไม่เห็นหรือใช้งาน Network Card นั้นไม่ได้ แต่เรามีวิธีแก้ไขดังนี้ครับ

ทำการแก้ไขไฟล์ /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

File: /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="78:5c:29:23:59:09", ATTR{dev_id}=="0x0", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

ให้ทำการแก้ไขค่า Mac Address ในไฟล์แล้วบันทึก หลังจากนั้นก็บูตเข้าสู่ระบบ ก็จะใช้งาน Network Card ได้แล้วครับ :)