สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การ config bind เพื่อประกาศ DNS IPv6

ขออธิบายย่อเกี่ยวกับระบบ Domain Name Server ขอมหาวิทยาลัย ฯ โดยทางมหาวิทยาลัยได้ทำการจด RMUTSV.AC.TH กับผุ้ให้บริการของประเทศไทย คือ TH-NIC
โดยใช้ DNS server เพื่อการร้องขอชื่อ rmutsv.ac.th ไว้คือ ns.rmutsv.ac.th และ sk.rmutsv.ac.th เราจะกล่าวถึงการประการชื่อภายใต้ Domain rmutsv.ac.th เป็น IPv56
โดยอธิบายการตั้งค่าไว้คร่าวดังนี้
1. เราทำการแก้ไข acl ของ zone ที่ประกาศไว้ ที่ file named.conf ด้วย IPv6 ของ prefix ของมหาวิทยาลัย ฯ

acl rmutsvnet {
        203.158.176.0/20;
        2001:3c8:900c::/48;
        };
2. จากนั้นเราแก้ไข file ที่ได่ include คือ fiel named.conf.options

        auth-nxdomain no;    # conform to RFC1035
        listen-on { any; };
        listen-on-v6 { any; };
        recursion no;
3. จากนั้นเราแก้ไข file dataabse ของ DNS ที่ตั้งไว้เพื่อประกาศชื่อ ของ เครื่องที่ใช้ IPv6 
$ORIGIN rmutsv.ac.th.
samila          A               203.158.177.1
samila          AAAA            2001:3c8:900c:1000:213:21ff:fe1b:c952
ns              A               203.158.177.1
ns              AAAA            2001:3c8:900c:1000:213:21ff:fe1b:c952
chalatas        A               203.158.177.11
chalatas        AAAA            2001:3c8:900c:1000:1876:9bff:fe52:a669

ลองทดสอบด้วยคำสั่ง dig AAAA www.rmutsv.ac.th
; <<>> DiG 9.3.4-P1.2 <<>> AAAA www.rmutsv.ac.th
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 50711
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 2

;; QUESTION SECTION:
;www.rmutsv.ac.th.              IN      AAAA

;; ANSWER SECTION:
www.rmutsv.ac.th.       86400   IN      AAAA    2001:3c8:900c:1000:208d:9dff:fe58:6359

;; AUTHORITY SECTION:
rmutsv.ac.th.           86400   IN      NS      ns.rmutsv.ac.th.
rmutsv.ac.th.           86400   IN      NS      ns2.rmutsv.ac.th.
rmutsv.ac.th.           86400   IN      NS      ns1.rmutsv.ac.th.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.rmutsv.ac.th.       86400   IN      A       203.158.178.11
ns2.rmutsv.ac.th.       86400   IN      A       203.158.178.12

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 203.158.178.11#53(203.158.178.11)
;; WHEN: Thu Mar 24 12:41:55 2016
;; MSG SIZE  rcvd: 147