สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

มิถุนายน 2564

จำนวนผู้ใช้งาน: 
34,547
ภาพรวม + สงขลา: 
594 Mbps
Uninet Download: 
222 Mbps
Uninet Upload: 
168 Mbps
ISP Download: 
391 Mbps
ISP Upload: 
28 Mbps
ตรัง Download: 
105 Mbps
ตรัง Upload: 
15 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
37 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
127 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
89 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
12 Mbps
ขนอม Download: 
36 Mbps
ขนอม Upload: 
10 Mbps
รัตภูมิ Download: 
23 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
7 Mbps