สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

มกราคม 2565

จำนวนผู้ใช้งาน: 
31,459
ภาพรวม + สงขลา: 
671 Mbps
Uninet Download: 
272 Mbps
Uninet Upload: 
60 Mbps
ISP Download: 
405 Mbps
ISP Upload: 
169 Mbps
ตรัง Download: 
110 Mbps
ตรัง Upload: 
21 Mbps
ไสใหญ่ Upload: 
53 Mbps
ไสใหญ่ Download: 
119 Mbps
ทุ่งใหญ่ Download: 
95 Mbps
ทุ่งใหญ่ Upload: 
23 Mbps
ขนอม Download: 
62 Mbps
ขนอม Upload: 
13 Mbps
รัตภูมิ Download: 
27 Mbps
รัตภูมิ Upload: 
11 Mbps