สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

ทำไมหมายเลข IPv6 address จึงมีความยาวแตกต่างกัน

 ทำไมหมายเลข IPv6 address จึงมีความยาวแตกต่างกัน

   หมายเลข IPv6 มี 128 บิต ประกอบไปด้วย กลุ่มตัวเลข 8 กลุ่มเขียนขั้นด้วยเครื่องหมาย “:” โดยแต่ละกลุ่มคือเลขฐาน 16 จำนวน 4
ตัว (16 บิต) เช่น

       3fee:085b:1f1f:0000:0000:0000:00a9:1234
       0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001
       fec0:0000:0000:0000:0200:3cff:fec6:172e
       2001:0000:0000:34fe:0000:0000:00ff:0321

   ทั้งนี้สามารถเขียนย่อได้ โดยมีเงื่อนไขคือ
     1. หากมีเลขศูนย์ด้านหน้าของกลุ่มใด สามารถจะละไว้ได้
     2. หากกลุ่มใดเป็นเลขศูนย์ทั้ง 4 ตัว (0000) สามารถเขียนแทนด้วย “0”
     3. หากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (หรือหลายกลุ่มที่ตำแหน่งติดกัน) เป็นเลขศูนย์ทั้งหมด สามารถจะละไว้ได้ โดยใช้เครื่องหมาย “::” แต่จะ
สามารถทำลักษณะนี้ได้ในตำแหน่งเดียวเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

   หากใช้สองเงื่อนไขแรก เราสามารถเขียนหมายเลข IPv6 ข้างต้นได้ดังนี้

       3fee:085b:1f1f:0:0:0:a9:1234
       0:0:0:0:0:0:0:1
       fec0:0:0:0:200:3cff:fec6:172e
       2001:0:0:34fe:0:0:ff:321

   หากใช้เงื่อนไขที่สาม เราสามารถเขียนหมายเลข IPv6 ข้างต้นได้ดังนี้

       3fee:085b:1f1f::a9:1234
       ::1
       fec0::200:3cff:fec6:172e
       2001::34fe:0:0:ff:321

   จะเห็นได้ว่าเราสามารถเขียนหมายเลข IPv6 ได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธี มีความยาวแตกต่างกันไป ซึ่งบางครั้งหมายเลข IPv6 อาจมี
หมายเลข IPv4 แทรกอยู่ ในกรณีนี้ เราสามารถเขียนในลักษณะที่คงสภาพหมายเลข IPv4 อยู่ได้ เช่น

       0:0:0:0:0:0:192.168.1.1
       0:0:0:0:0:ffff:192.168.1.1

   สามารถเขียนย่อได้เป็น

       ::192.168.1.1
       ::ffff:192.168.1.1
 
ข้อมูลจาก  http://www.ipv6.nectec.or.th/faq.php#ans13