สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

คุณสมบัติของ IPv6 ที่เหนือกว่า IPv4

 
คุณสมบัติของ IPv6 ที่เหนือกว่า IPv4

IPv6 มีคุณสมบัติที่เหนือกว่า IPv4 มากมาย ซึ่งสามารถสรุปคร่าวๆ ได้ 5 หัวข้อ ได้แก่ เรื่องการกำหนดแอดเดรส (Addressing), การปรับแต่งระบบ (Configuration), การรับส่งขอมูล (Data Delivery), การค้นหาเส้นทาง (Routing) และความปลอดภัย (Security) ซึ่งรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

หัวข้อ ข้อดีของ IPv6 ทำไมถึงมีความสำคัญ

การกำหนดแอดเดรส

(Addressing)

IPv6 มีขนาดของ address คือ 16 ไบท์ ซึ่งมากว่า IPv4 ที่มีขนาดเพียงแค่ 4 ไบท์  นั่นหมายถึง IPv6 สามารถมีจำนวน address ได้มากถึง 3.4x10 หมายเลข เมื่อเปรียบเทียบกับ IPv4 ที่มีแค่เพียง 4.2x10  หมายเลข

จำนวนหมายเลขของ  IPv4 ที่เหลืออยู่กำลังลดลงอย่างเร็ว นำไปสู่การใช้งานที่ซับซ้อน และไม่มีประสิทธิภาพในการทำ address translation เพื่อสร้าง IP เพิ่มขึ้นมาใช้ในภายใน

การปรับแต่งระบบ

(Configuration)

IPv6 สนับสนุนการปรับแต่ง ระบบแบบอัตโนมัติ (automatically configuration)  ซึ่งขจัดความจำเป็นในการกำหนด IP address แบบตายตัว (Static Address) หรือการจัดสรรหมายเลข IP address แบบเป็นครั้งคราว เช่น DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

การจัดการกับหมายเลข IPv4 ที่หลากหลาย ของเครื่องลูกข่าย ภายในองค์กรนั้น จะเป็นแบบ Manual ซึ่งเป็นการสร้าง ความยุ่งยากลำบาก ในการดูแลจัดการ  ดังนั้น IPv6 ซึ่งสนับสนุนautomatically configuration  สามารถที่จะขจัดปัญหา และความจำเป็นเหล่านี้ได้

การรับส่งข้อมูล

(Data Delivery)

IPv6 มี field ของ header ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้ ในการประมวลผลแพ็กเก็ต และข้อมูลส่วนนี้ จะใช้ในการจัดลำดับ priority ของ traffic และรับประกันคุณภาพของบริการ (QoS)

ในการส่งข้อมูลมัลติมีเดีย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้น ความเร็วและความเชื่อถือได้ของ IP packets เป็นสิ่งที่สำคัญ  ซึ่งการจัดลำดับ priority เป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ภายในโครงสร้างเครือข่ายได้

เส้นทาง

(Routing)

การเคลื่อน IPv6 packet จาก segment หนึ่งไปอีก segment หนึ่งมีความง่ายขึ้น ด้วยโครงสร้างการค้นหาเส้นทาง แบบลำดับชั้น (hierarchical routing structure)

เส้นทาง (routing) ภายใต้ IPv4 เป็นการจัดลำดับ เพียงแค่บางส่วนเท่านั้น (partially hierarchical) ทำให้ตารางเส้นทาง (routing table) มีขนาดใหญ่ และยาวมากซึ่งอาจจะมากกว่า 70,000 entries แต่เส้นทาง (routing) ภายใต้ IPv6 นั้นจะมีขนาดของ ตารางเส้นทางที่เล็กเนื่องจาก overhead ที่จำเป็นต้องใช้ในการประมวลผล ที่เราเตอร์มีขนาดน้อยกว่า นอกจากนี้มันยังมีประสิทธิภาพ มากกว่าด้วย

ความปลอดภัย

(Security)

แต่เดิมมาตรฐาน ความปลอดภัยของ IP (IP security standard, IPSec) ถูกกำหนดแค่เป็นตัวเลือก บนพื้นฐานของ IPv4 แต่ปัจจุบันมาตรฐานนี้ จะถูกกำหนดเป็นตัวบังคับ บนพื้นฐานของ IPv6

ในเรื่องของความปลอดภัย จะต้องมีมาตรฐาน ในการรักษาความปลอดภัย และต้องยึด เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในการใช้ดำเนินการสื่อสาร ผ่านทางเครือข่าย internet

 

ตารางที่ 1 ข้อดีของ IPv6 ที่เหนือกว่า IPv4(แหล่งที่มา: Microsoft, 2000)
 
ข้อมูลจาก http://www.it.co.th/networkdetail.php?n_id=25