สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การกำหนดเส้นทาง IPV6 ด้วย OSPFv3

การกำหนดเส้นทาง IPV6 ด้วย OSPFv3

หากต้องการใช้ OSPF (Open Shortest Path First) เป็น Routing protocol ในเครื่อข่าย เพื่อให้เราท์เตอร์แลกเปลี่ยนตารางเส้นทางของเครือข่าย IPv6 จะต้องใช้ OSPFv3

การกำหนดคุณสมบัติของ OSPFv3 ในตัวอย่างนี้ เป็นวิธีการหนึ่งที่สะดวกสำหรับผู้เขียน (เอาง่ายไปก่อน :) โดยใช้การประกาศ OSPFv3 process หมายเลข 1 ไว้ และไปกำหนด Area ที่ interface ดังตัวอย่างต่อไปนี้

!
ipv6 unicast-routing
!
:
!
interface Vlan733
 ipv6 address 2001:3C8:900C:1133::1/64
 ipv6 ospf 123 area 0
!
:
!
interface Vlan734
 ipv6 address 2001:3C8:900C:1134::1/64
 ipv6 ospf 123 area 0
!
:
!
interface Vlan735
 ipv6 address 2001:3C8:900C:1135::1/64
 ipv6 ospf 123 area 0
!
ipv6 router ospf 1
 redistribute connected
!

Referrent :http://www.rmuti.ac.th/user/prakai/w/IPv6:_Cisco_C6500_configuration