สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การใช้คำสั่ง chown เพื่อเปลี่ยน เจ้าของไฟล์และโฟลเดอร์ (owner) บน Linux

chown -R [User] [Path]

เป็นการแก้ไขเจ้าของไฟล์รวมทั้งไฟล์ใน subdirectory ด้วย เช่น chown -R www-data \home\web

chown username:groupname *

กรณีแก้ไขเจ้าของทั้งหมดใน directory นั้น   เช่น root@webserver : /home/web/public_html# chown web:web *