สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

วิธีการส่งพารามิเตอร์ไปพร้อมกับไฟล์ข้อมูลจากแอนดรอยด์ไปยัง Server(PHP)

ปกติการส่งไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ และการส่งข้อความจากแอนดรอยด์ไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นจะทำแยกกัน

แต่ในกรณีนี้คือ ส่งไฟล์ข้อมูลและข้อความ (String) ไปพร้อมกัน

จากเดิม code การส่งข้อมูลไฟล์เป็นเช่นนี้
String fileName = sourceFileUri;

  HttpURLConnection conn = null;
  DataOutputStream dos = null;
  String lineEnd = "\r\n";
  String twoHyphens = "--";
  String boundary = "*****";
  int bytesRead, bytesAvailable, bufferSize;
  byte[] buffer;
  int maxBufferSize = 1 * 1024 * 1024;
  File sourceFile = new File(sourceFileUri);


      FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile_imagepath);
      URL url = new URL(upLoadServerUri);
      conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      conn.setDoInput(true); // Allow Inputs
      conn.setDoOutput(true); // Allow Outputs
      conn.setUseCaches(false); // Don't use a Cached Copy
      conn.setRequestMethod("POST");
      conn.setRequestProperty("Connection", "Keep-Alive");
      conn.setRequestProperty("ENCTYPE", "multipart/form-data");
      conn.setRequestProperty("Content-Type","multipart/form-data;boundary=" + boundary);
      conn.setRequestProperty("uploaded_file", fileName);

      dos = new DataOutputStream(conn.getOutputStream());

      dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
      dos.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name=\"uploaded_file\";filename=\""
          + fileName + "\"" + lineEnd);

      dos.writeBytes(lineEnd);


      
      // code here for String
      // create a buffer of maximum size
      bytesAvailable = fileInputStream.available();

      bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
      buffer = new byte[bufferSize];

      // read file and write it into form...
      bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);

      while (bytesRead > 0) {

        dos.write(buffer, 0, bufferSize);
        bytesAvailable = fileInputStream.available();
        bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
        bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);

      }

      // send multipart form data necesssary after file data...
      dos.writeBytes(lineEnd);
      dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);

      // Responses from the server (code and message)
      serverResponseCode = conn.getResponseCode();
      String serverResponseMessage = conn.getResponseMessage();

      Log.i("uploadFile", "HTTP Response is : "
          + serverResponseMessage + ": " + serverResponseCode);

      if (serverResponseCode == 200) {

        runOnUiThread(new Runnable() {
          public void run() {
            String msg = "File Upload Completed.\n\n See uploaded file here : \n\n"
                + " c:/wamp/www/echo/uploads";
            messageText.setText(msg);
            Toast.makeText(MainActivity.this,
                "File Upload Complete.", Toast.LENGTH_SHORT)
                .show();
          }
        });
      }

      // close the streams //
      fileInputStream.close();
      dos.flush();
      dos.close();

ให้ใส่ code นี้ลงไปยัง บรรทัดที่มี //Code here for String   
    dos.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name=\"parameter\"" + lineEnd); 
    dos.writeBytes(parameter);
    dos.writeBytes(lineEnd);
จากนั้นทำการรับตัวแปรข้อความ ใน php 

$parameter = $_POST["parameter"];