วิธีการส่งพารามิเตอร์ไปพร้อมกับไฟล์ข้อมูลจากแอนดรอยด์ไปยัง Server(PHP)

ปกติการส่งไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ และการส่งข้อความจากแอนดรอยด์ไปยังเซิร์ฟเวอร์นั้นจะทำแยกกัน

แต่ในกรณีนี้คือ ส่งไฟล์ข้อมูลและข้อความ (String) ไปพร้อมกัน

จากเดิม code การส่งข้อมูลไฟล์เป็นเช่นนี้
String fileName = sourceFileUri;

    HttpURLConnection conn = null;
    DataOutputStream dos = null;
    String lineEnd = "\r\n";
    String twoHyphens = "--";
    String boundary = "*****";
    int bytesRead, bytesAvailable, bufferSize;
    byte[] buffer;
    int maxBufferSize = 1 * 1024 * 1024;
    File sourceFile = new File(sourceFileUri);


            FileInputStream fileInputStream = new FileInputStream(sourceFile_imagepath);
            URL url = new URL(upLoadServerUri);
            conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            conn.setDoInput(true); // Allow Inputs
            conn.setDoOutput(true); // Allow Outputs
            conn.setUseCaches(false); // Don't use a Cached Copy
            conn.setRequestMethod("POST");
            conn.setRequestProperty("Connection", "Keep-Alive");
            conn.setRequestProperty("ENCTYPE", "multipart/form-data");
            conn.setRequestProperty("Content-Type","multipart/form-data;boundary=" + boundary);
            conn.setRequestProperty("uploaded_file", fileName);

            dos = new DataOutputStream(conn.getOutputStream());

            dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + lineEnd);
            dos.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name=\"uploaded_file\";filename=\""
                    + fileName + "\"" + lineEnd);

            dos.writeBytes(lineEnd);


           
            // code here for String
            // create a buffer of maximum size
            bytesAvailable = fileInputStream.available();

            bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
            buffer = new byte[bufferSize];

            // read file and write it into form...
            bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);

            while (bytesRead > 0) {

                dos.write(buffer, 0, bufferSize);
                bytesAvailable = fileInputStream.available();
                bufferSize = Math.min(bytesAvailable, maxBufferSize);
                bytesRead = fileInputStream.read(buffer, 0, bufferSize);

            }

            // send multipart form data necesssary after file data...
            dos.writeBytes(lineEnd);
            dos.writeBytes(twoHyphens + boundary + twoHyphens + lineEnd);

            // Responses from the server (code and message)
            serverResponseCode = conn.getResponseCode();
            String serverResponseMessage = conn.getResponseMessage();

            Log.i("uploadFile", "HTTP Response is : "
                    + serverResponseMessage + ": " + serverResponseCode);

            if (serverResponseCode == 200) {

                runOnUiThread(new Runnable() {
                    public void run() {
                        String msg = "File Upload Completed.\n\n See uploaded file here : \n\n"
                                + " c:/wamp/www/echo/uploads";
                        messageText.setText(msg);
                        Toast.makeText(MainActivity.this,
                                "File Upload Complete.", Toast.LENGTH_SHORT)
                                .show();
                    }
                });
            }

            // close the streams //
            fileInputStream.close();
            dos.flush();
            dos.close();

ให้ใส่ code นี้ลงไปยัง บรรทัดที่มี  //Code here for String      
        dos.writeBytes("Content-Disposition: form-data; name=\"parameter\"" + lineEnd); 
        dos.writeBytes(parameter);
        dos.writeBytes(lineEnd);
จากนั้นทำการรับตัวแปรข้อความ ใน php 

$parameter =  $_POST["parameter"]; 

 
 
tag ที่เกี่ยวข้อง: