สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

วิธีการหาค่า MAC Address สำหรับใช้งานเบื้องต้น


วิธีการหาค่า MAC Address สำหรับใช้งานเบื้องต้น
 
- คอมพิวเตอร์ Windows XP

** เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อน

ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยปุ่ม Start => Run =>  cmd => ipconfig /all หรือ ipconfig –all

หมายเลข MAC Address ตัวอย่าง ( xx -xx - xx - xx - xx - xx)


     


- คอมพิวเตอร์ Windows 7

** เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อน

ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยปุ่ม  Start => cmd => ipconfig /all หรือ ipconfig –all

หมายเลข MAC Address ตัวอย่าง ( xx -xx - xx - xx - xx - xx)
- คอมพิวเตอร์ Windows 8

** เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อน

ขั้นตอนเริ่มต้นด้วย Click icon "My Computer" => cmd => ipconfig /all หรือ ipconfig -all

หมายเลข MAC Address ตัวอย่าง ( xx -xx - xx - xx - xx - xx)อีกหนึ่งวิธี

ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยปุ่ม Start => cmd => เลือก Command Prompt => ipconfig /all หรือ ipconfig –all

หมายเลข MAC Address ตัวอย่าง ( xx -xx - xx - xx - xx - xx)

- Smartphone & Tablet

**ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อน

ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยปุ่ม Menu => Setting => About phone => Status => Wi-Fi  MAC Address 

 icon :                              

หมายเลข MAC Address ตัวอย่าง ( xx : xx : xx : xx : xx : xx)