สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ทำอุปกรณ์ USB ให้ลง Windows ได้อย่างไร                     

                                    ภาพประกอบจาก Google : usbwindows

                                  
                                   

     1. เริ่มต้นด้วยการ Download

                http://www.isotousb.com/isotousb_setup.exe     2. จะได้โปรแกรมดังภาพและทำการ Install           


          


     ขั้นตอน

         1) กดปุ่ม  Run => Yes => Next
         2) เลือก (I accept) กด Next
         3) เลือก Drive ที่เก็บข้อมูล กด Next
         4) แนะนำกด Next ให้ขึ้นบน Start Menu
         5) เลือก (Create a desktop icon) กด Next
         6) ทำการ Install


     3. เมื่อลงเสร็จจะได้ตัวเข้าโปรแกรม ทำการ Double Click

         
 
 
 

      4. เตรียม External Harddisk หรือ Flash Drive ที่มีขนาด 8GB ขึ้นไป
      
       **( ข้อควรระวัง : ควรเตรียม External Harddisk หรือ Flash Drive ให้ว่างเปล่า ไม่มีข้อมูลใดๆทั้งสิ้น
           เพราะขั้นตอนนี้จะเตรียมพร้อมให้สามารถลง Windows ได้และทำการ Format อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ )
 

                        


       ขั้นตอน

           1) ทำการเลือกไฟล์ Windows ในรูปแบบ . iso หรือจากแผ่น CD
           2) เลือกอุปกรณ์ External Harddisk หรือ Flash Drive ที่เตรียมเอาไว้แล้ว
           3) File System  แนะนำ NTFS สำหรับ External Harddisk และ FAT32 สำหรับ Flash Drive
           4) Volume Label ให้ตั้งชื่อไม่เกิน 11 ตัว
           5) เลือก (Bootable) สำหรับเลือกในรูปแบบ .iso (เงื่อนไขสำหรับอุปกรณ์ ต้องมีเพียง Partition เดียวเท่านั้น)
           6) ทำการ Burn เมื่อเสร็จแล้วกดปุ่ม close
           7) ถ้าต้องการลง Windows ตั้งค่า BIOS ขึ้นต้นด้วย USB ให้สามารถลง Windows ได้