สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

การยกเว้นการจ่าย IP DHCP (ip อัตโนมัติ) ให้กำระบบ chilli hotspot

การยกเว้นการจ่าย IP DHCP (ip อัตโนมัติ) ให้กำระบบ chilli hotspot
โดย default ของระบบ chilli spot การจ่าย ip address จะเป็น auto dhcp ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขแรกเลยซึ้งในระบบเราอาจจะต้องการยกเว้นเพื่อต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์
บางตัวที่ต้องการ Fix IP address เพื่อการใช้งานซึ่งเราสามารถทำได้โดยการแก้ไข config file ชื่อว่า local.conf ใน /etc/chilli ดังนี้
dynip 172.16.12.0/24
dhcpstart = 51 --> IP address เริ่มต้นที่จะจ่าย
dhcpend = 250 ---> IP address สุดท้ายที่จะจ่าย
ส่วนที่เหลือจากการตั้งค่า เราสามารถนำไปใช้ในการกำหนดเป็น Fix IP address ให้กับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายเราได้