สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

bootstrap Row

การใช้งาน Class Container และ Class Row bootstrap 3

Bootstrap 3 CSS (การใช้งาน Class หลักใน bootstrap 3)

class ที่ชื่อว่า “Container” และ “Container-fluid”

       Container เป็นกล่องสำหรบเก็บเนื้อหา ส่วนประกอบต่าง ๆ ไว้ภายในเป็นรูปแบบขนาดตายตัว แสดงอยู่กึ่งกลางหน้าจอซึ่ง container นี้จะมีความกว้างอยู่ที่ 940px