สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

สหภูมิ สุจิโต's blog

วิธีการหาค่า MAC Address สำหรับใช้งานเบื้องต้น


วิธีการหาค่า MAC Address สำหรับใช้งานเบื้องต้น
 
- คอมพิวเตอร์ Windows XP

** เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ เสียบสาย LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์ก่อน

ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยปุ่ม Start => Run =>  cmd => ipconfig /all หรือ ipconfig –all

หมายเลข MAC Address ตัวอย่าง ( xx -xx - xx - xx - xx - xx)