สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

 

สร้าง Online E-Book ด้วย eXe editor

eXe editor ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ The eXe project ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เทคโนโลยีของการออกแบบและการตีพิมพ์เว็บไซต์ มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนบนอินเทอร์เน็ต

เดิมทีจากผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ปัจจุบันนี้ มีเครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ (web authoring tools) อยู่เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าใช้งานยาก และต้องอาศัยทักษะรวมถึงความเข้าใจในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถใช้งานได้ ทาง ในขณะที่บรรดาครู อาจารย์ นักวิชาการและนักการศึกษา มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องพัฒนาสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะเอกสารเว็บต่างๆ ที่ได้มาตรฐานมืออาชีพ เพื่อหวังผลให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โครงการ The eXe project จึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2004 โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก Tertiary Education Commission of New Zealand

ข้อมูลอ้างอิง  http://polcmu.blogspot.com/2007/11/online-e-book-exe-editor.html