สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

เกี่ยวกับคลาส Math

คลาส Math จะเตรียมค่าคงที่ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และเมดถอดต่างๆ ทางด้านตรีโกณมิติ, ลอการิทึมและฟังก์ชั่นทางคณิตศาสตร์อื่นๆ ให้ใช้ได้ในโค้ดคำสั่ง
คุณสมบัติที่สำคัญของคลาส Math
E  เป็นค่าคงที่ e ซึ่งก็คือ ค่าคงที่ลอการิทึมฐานธรรมชาติ (natural logarithmic base)
PI เป็นค่าคงที่ ซึ่งก็คือ อัตราส่วนของเส้นรอบวงกลมหารด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของมัน
เมดถอดที่สำคัญของคลาส Math
ชื่อ
รายละเอียด
ตัวอย่าง
ผลลัพธ์
Abs ให้ส่งค่าสัมบูรณ์ของค่าจำนวนหนึ่งกลับมา Math.Abs(-5) 5
Acos ให้ส่งค่ามุมที่ค่า Cosine เท่ากับจำนวนที่กำหนด Math.Acos(1) 0
Asin ให้ส่งค่ามุมที่ค่า Sine เท่ากับจำนวนที่กำหนด Math.Asin(1) 1.5708
Atan ให้ส่งค่ามุมที่ค่า Tangent เท่ากับจำนวนที่กำหนด Math.Atan(0.707) 0.615
Atan2 ให้ส่งค่ามุมที่ค่า Tangent เท่ากับผลหารของจำนวน 2 จำนวน Math.Atan2(1,2) 0.4636
Ceiling ให้ส่งจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับจำนวนที่กำหนด Math.Ceiling(4.2) 5
Cos ส่งค่า cosine ของมุมที่กำหนด Math.Cos(0) 1
Cosh ให้ส่งค่า hyperbolic cosine ของมุมที่กำหนด Math.Cosh(1) 1.543
Exp ให้ส่งค่า e ยกกำลังตามจำนวนที่กำหนด Exp(1) 2.71828
Floor ให้ส่งค่าจำนวนเต็มที่ใหญ่ที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่กำหนด Math.Floor(4.2) 4
IEEERemainder ให้ส่งค่าเศษที่เป็นผลลัพธ์มาจากการหารระหว่างค่าค่าหนึ่งกับค่าอีกค่าหนึ่ง Math.IEEERemainder(10,3) 1
Log ค่าที่ส่งกลับมาจากลอการิทึมฐาน e ของค่าจำนวนหนึ่ง Math.Log(10) 2.3026
Log10 ค่าที่ส่งกลับมาจากลอการิทึมฐาน 10 ของค่าจำนวนหนึ่ง Math.Log10(100) 2
Max จะส่งค่าที่มากกว่าของค่าสองค่ากลับมา Math.Max(5,4) 5
Min จะส่งค่าที่น้อยกว่าของค่าสองค่ากลับมา Math.Min(5,4) 4
Pow จะส่งค่าหนึ่งที่ยกกำลังด้วยค่าอีกค่าหนึ่งเท่ากับค่าที่กำหนด Math.Pow(2,3) 2^3=8
Round จะส่งจำนวนเต็มที่ใกล้กับค่าที่เฉพาะเจาะจงค่าหนึ่ง Math.Round(2.11) 2
Sign ส่งค่าที่บอกว่า ค่านั้นมีเครื่องหมายอะไรเป็นบวกหรือลบ Math.Sign(-4) -1
Sin ส่งค่า Sine ของมุมที่กำหนด Math.Sin(1.5708) 1
Sinh จะส่งค่า hyperbolic sine ของมุมที่กำหนดกลับมา Math.Sinh(1) 1.1752
Sqrt จะส่งค่ารากที่สองของค่าที่กำหนดกลับมา Math.Sqrt(9) 3
Tan จะส่งค่า Tangent ของมุมที่กำหนดกลับมา Math.Tan(0) 0