สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

วิธีการสร้าง DataTable แบบ ไม่มี query

ตัวอย่างการสร้าง DataTable แบบ ไม่มี query
 
Dim dt As New DataTable
Dim dr As DataRow

'*** Column ***'
dt.Columns.Add("CustomerID")
dt.Columns.Add("Name")
dt.Columns.Add("Email")
dt.Columns.Add("CountryCode")
dt.Columns.Add("Budget")
dt.Columns.Add("Used")

'*** Rows ***'
dr = dt.NewRow
dr("CustomerID") = "C001"
dr("Name") = "
urname"
dr("Email") =
"urname@gmail.com"
dr("CountryCode") = "TH"
dr("Budget") = "10000"
dr("Used") = "6000"
dt.Rows.Add(dr)

'*** Rows ***'
dr = dt.NewRow
dr("CustomerID") = "C002"
dr("Name") = "
urname"
dr("Email") = "urname@gmail.com"
dr("CountryCode") = "TH"
dr("Budget") = "10000"
dr("Used") = "6000"
dt.Rows.Add(dr)
 
Ref : ASP.NET