สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ตัวอย่างการสร้าง Procedure Backup Database

Store Procudure
CREATE procedure sp_backup_database (@dbname char(16), @filename char(255), @logfilename char(255)) AS BACKUP DATABASE @dbname TO DISK=@filename   with format BACKUP LOG @dbname to DISK=@logfilename with format
GO

เรียกใช้ sp_backup_database
string ls_logfilename
int li_pos 
li_pos = pos(sle_filename.text, '.')
if li_pos > 0 then
 ls_logfilename = left(sle_filename.text, li_pos - 1) + '_log.' + mid(sle_filename.text, li_pos + 1)
else
 ls_logfilename = sle_filename.text + '_log'end if
DECLARE sp_1 PROCEDURE FOR sp_backup_database
@dbname = :sle_dbname.text, @filename = :sle_filename.text, @logfilename = :ls_logfilename
using sqlca;  
EXECUTE sp_1;
if sqlca.sqlcode < 0 then
 Messagebox('Backup Error', sqlca.sqlerrtext, stopsign! )
 close sp_1;
 return
end ifCLOSE sp_1;
 
เอาเป็นแนวทางครับ ^^