สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

Backup Database SQL 2005 by Maintenace Plan Wizard or Script Job Schedule

การ ทำ Backup Database ผมเลยแนะนำวิธีหนึ่งที่ช่วยในการทำ Backup

ดังนี้ครับ 

วิธีแรก คือ Maintenace Plan Wizard

1. ก่อนอื่นต้องเปิด Service SQL Server Agent ก่อน

2. หลังจากนั้นทำการ Connect Database SQL Server 2005 ตามปกติ

3. เลือก Maintenance Plan Wizard

4. ทำการ เลือก Server และกำหนด User Name และ Password ที่เราต้องการ Backup DB  

5. เลือก Tasks ที่ต้องการ โดยในที่นี้เราจะเลือก Backup Database แบบ Full

6. ทำการเลือก Datbase ที่เราต้องการ Backup

7. เลือก Database และชนิด ที่ต้องการ Backup และกำหนด Path 

8. กำหนด Schedule เพื่อทำการ Backup

9. กำหนดรายละเอียดของ Schedule

10. กำหนด Path ของ รายละเอียดการ Backup เลือก Finish ก็เสร็จสิ้นกระบวนการ ทีนี้เราก็ลองตั้งเวลาของเครื่องเพื่อทดสอบดูว่า มันทำงานให้ตรงตามที่เรากำหนดไว้หรือเปล่า

 

วิธีที่สอง คือ เขียน Script เพื่อทำการ Backup และตั้งเป็น Job Schedule ไว้ ดังนี้

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARE @bkName VARCHAR(100)

DECLARE @bkPath VARCHAR(300)

 

SET @bkName = 'BACKUP-'+ CONVERT(VARCHAR(4),YEAR(GETDATE())) + CONVERT(VARCHAR(2),MONTH(GETDATE()))+ 

 

CONVERT(VARCHAR(2),DAY(GETDATE()))  '--- กำหนดชื่อของการ Backup

 

SET @bkPath = 'D:\BackupDataBase\'+@bkName  '--- กำหนดชื่อของPath Backup

 

BACKUP LOG DATABASE_NAME WITH NO_LOGBACKUP LOG DATABASE_NAME WITH TRUNCATE_ONLYDBCC shrinkdatabase(DATABASE_NAME, TRUNCATEONLY )

 

BACKUP DATABASE [DATABASE_NAME] TO DISK = @bkPath WITH NOINIT , NOUNLOAD , NAME = @bkName , NOSKIP , STATS = 10, NOFORMAT

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------