สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

ขั้นตอน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์

ในการที่เราจะเขียน หรือ พัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ จะเริ่มต้นจากอะไร ? หลังจากที่เราสรุป Conceptual สำหรับแอพพลิเคชั่น ว่าเราต้องการอะไรจากเขา เก็บข้อมูล ประมวลผลโน้น นี้ นั้น แล้วต่อมาจะเริ่มอย่างไร
เริ่มต้นพัฒนาแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์
 
ขั้นตอนของการพัฒนาแอฟพลิเคชั่นแอนดรอยด์ เท่ามี่เคยทำมา จะมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. สร้างโปรเจ็กต์ ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น จะต้องมี ที่ที่หนึ่งสำหรับ เก็บไฟร์ โฟวเดอร์ ต่างๆ ที่ โค้ดแอนดรอยด์ ที่จะกำลังจะเขียนขึ้นต้องการครับ
2. ออกแบบจอแอพพลิเคขั่น ก่อนที่เราจะเข้าไป Codding ผมจะออกแบบ user Interface หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า UI ก่อน ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาก็จะใช้ Extensible Markup Language หรือที่เราคุ้นเคยเรียกว่า XML โดยจะมีไฟร์ที่ชื่อว่า main.xml ที่เก็บไว้ที่ res/layout เป็นตัวควบคุม layout ต่างๆ
3. เขียนโค้ดการทำงานของแอพพลิเคชั่น ส่วนนี้เป็นขั้นตอนการ Codding ให้แอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ของเราทำงานตามที่เราต้องการ โดยจะเก็บโค้ดไว้ใน src/ package / ไฟร์.java โดย จะใช้ Java เป็นภาษาในการพัฒนา
4. ทดสอบโค้ดที่เขียนได้ ผมจะทดสอบทั้งใน AVD (android virtual device) และ บนมือถือแอนดรอยด์จริงด้วย