สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)

Office of Academic Resources and Information Technology

หลักการออกแบบป้ายไวนิล


    ก่อนที่จะเริ่มทำการออกแบบป้ายไวนิล ออกแบบไวนิล สิ่งแรกที่ผู้ออกแบบป้ายไวนิลต้องคำนึงถึงก็คือ การกำหนดจุดประสงค์ของการออกแบบที่แน่นอนของงานแต่ละชิ้นลงไป เพราะแนวทางของการนำเสนอข่าวสารมีมากมายซึ่งมีส่วนทำให้เกิดความสับสนในการดำเนินงาน ที่อาจจะมีแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ ทำให้เกิดการออกแบบป้ายไวนิล ออกแบบไวนิล ที่ไม่เป็นระบบ จะเกิดการสูญเสียและสิ้นเปลืองปัจจัยต่างๆ โดยใช่เหตุ ดังนั้นผู้ออกแบบป้ายไวนิล ออกแบบไวนิล จึงควรมีหลักการและข้อควรคำนึงก่อนการเริ่มออกแบบป้ายไวนิล ว่าต้องการรูปแบบไหน ควรใส่อะไรลงไปบ้าง โดยการวางแผนให้รัดกุม งานจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนจบสิ้นกระบวนการ
หลักการออกแบบไวนิลมีสิ่งที่ควรคำนึง คือ
    1. ตัวหนังสือในไวนิลต้องชัดเจน  โดดเด่น และเห็นได้แต่ไกล
   เพราะไวนิลเป็นป้ายที่มีระยะการมองค่อนข้างไกล นิยมใช้งาน ติดตั้ง ตามข้างถนน และสถานที่ที่มองเห็นได้แต่ไกลๆ มองเห็นได้แค่ครู่เดียว จึงต้องทำไวนิลให้ตัวหนังสือใหญ่ โดดเด่น และชัดเจน
    2. การสื่อสารต้องชัดเจน
    3. การทำไวนิล ค่าความละเอียดต้องเหมาะสม แต่ถ้ามากไปไฟล์จะใหญ่ และทำงานช้า
โดยปกติจะตั้งค่าความละเอียด หรือ Resolution 72 pixels ขึ้นไป 

การออกแบบไวนิล
1. ศึกษาและวางแผนงานไวนิลที่เราจะทำว่าไวนิลนี้ต้องการจะประชาสัมพันธ์เรื่องอะไร เช่น จะทำไวนิลเกี่ยวกับ IT Helpdesk  เป็นไวนิลเกี่ยวการออกบูธของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสถานที่ต่างๆ ขนาด 470 x 240 เซนติเมตร หรือ 4.7 x 2.4 เมตรนั้นเอง
2. หาภาพและ vector เกี่ยวกับงานไวนิลนั้น เช่น คอมพิวเตอร์ คน หมุดนำทาง พื้นหลัง เป็นต้น
3. เปิดโปรแกรม Photoshop แล้วตั้งค่าหน้างาน เช่น
    3.1 ขนาด 470 x 240 เซนติเมตร แนวนอน
    3.2 ความละเอียด หรือ Resolution 72 pixels/Inch
    3.3 โหมดสีหรือ color Mode เป็น CMYK 8 bit
    3.4 สีพื้น หรือ Background contents เป็น White
4. ตกแต่งไวนิล เพิ่มภาพ vector ตัวหนังสือ สี และเน้นจุดที่ต้องการจะเด่นตามที่ต้องการ
5. บันทึกงาน โดยการไปที่ File - Save As –หาที่เก็บไฟล์งาน – ตั้งชื่อไฟล์งาน – บันทึก หรือ Save as type เป็น photoshop ( *PSD, PDD, PSDT) แล้วเราจะได้ไฟล์งานเป็นไฟล์ photoshop เพื่อที่จะแก้ไขงานได้

6. บันทึกงานอีกครั้ง โดยการไปที่ File - Save As –หาที่เก็บไฟล์งาน – ตั้งชื่อไฟล์งาน – บันทึก หรือ Save as type เป็น ( *JPG, JPEG, JPE )
7. โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง Image Option ให้ปรับลูกศรสามเหลี่ยมเลือนไปให้สุด หรือ พิมพ์ 12 ที่ Quality หรือ คุณภาพ เป็น 12 เลือก Formal Option เป็น Baseline Optimized แล้ว Save เราได้ไฟล์จะรูปภาพ เพื่อไปพิมพ์ไวนิลต่อไป
ประเภทบทความ: